pagina vereniging Verbroedering
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

De Afdeling Koninklijke Verbroedering 1940 - 1945

Historiek van de Afdeling Verbroedering der 5de – 17de – 35ste – 55ste Linie regimenten.

In januari 1938 nam Alphonse Coveliers het initiatief een vereniging op te richten met als doel alle militairen die na 11 november 1918 gediend hadden in het 5e of 17e Linie te hergroeperen .Deze vereniging was aangesloten bij de Confederatie der naoorlogse Verbroederingen, “ CONOV “.
Buiten de stichtingsakte beschikken wij over geen enkel document dat het leven van deze Verbroedering illustreert .
Na de oorlogsjaren 1940-45, nam Charles Dewahlens terug de draad op met een publicatie van de eerste uitgave van de “ Piot “ in 1946 .
Nadat de bovengenoemde CONOV ondertussen ontbonden was, werden door Dhr Dewahlens en enkele medewerkers de statuten aangepast en gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 13 maart 1948 .
De vereniging koos als benaming voor hun vereniging ‘Verbroedering van de 5e – 17e – 35e – 55e  Linieregimenten’ en was aangesloten bij de nationale vereniging V.O.V. – U.F.A.C. 
De driemaandelijkse uitgaven van het ledenblad, de Piot,  getuigen van een bloeiend verenigingsleven in de naoorlogse jaren.


In 1988 werd aan de vereniging de machtiging verleend de titel “ Koninklijke “ in haar benaming te voeren.
Tot zijn overlijden in 2000 stond Charles Dewalhens steeds op het voorplan om de belangen van zijn wapenbroeders te behartigen.
Na zijn overlijden werd de fakkel overgenomen door Louis Leysen en enkele collega’s .
Ondertussen had het 5 Linie zijn garnizoensstad Soest verlaten en was teruggekeerd naar België om, in het kader van een herstructurering, samen te gaan met het Bataljon Bevrijding .
Om de naoorlogse militairen een thuishaven te bieden en het patrimonium veilig te stellen, werd in 1991 de ‘Vereniging 5 Linie vzw’ opgericht. Zodoende verkeerden we in een toestand waarin twee verenigingen met quasi dezelfde doelstellingen broederlijk naast elkaar leefden. Als gevolg van de gevorderde leeftijd van de oudstrijders 1940-’45, slonk het aantal leden van de Koninklijke Verbroedering der 5de – 17de – 35ste – 55ste Linieregimenten meer en meer. Nadat in 2008 het 70-jarig bestaan van de Koninklijke Verbroedering op luisterrijke wijze gevierd werd , werd toenadering gezocht tussen beide verenigingen, met het oog op een fusie, om de krachten te bundelen.
In mei 2009 werd de Koninklijke Verbroedering der 5de – 17de – 35ste – 55ste Linie statutair ontbonden en als “ Afdeling Koninklijke Verbroedering 5 Linie “ in de “ Vereniging 5 Linie “ opgenomen .
Met het protocolakkoord , ondertekend door beide voorzitters, ter gelegenheid van de Algemene Vergadering 2009 te Oudenaarde, werd aan deze toestand een definitief karakter gegeven.
Tussen 1946 en 2009 werden in de “ Piot “ onafgebroken de activiteiten van de Koninlijke. Verbroedering opgenomen en vastgelegd. Dit geschiedt, sinds de fusie, in het Vossenblad, het ledenblad van  de ‘Vereniging 5 Linie’. De vaandeldrager van de Afdeling Koninklijke Verbroedering 5 Linie zal bij heel wat herdenkingsplechtigheden opgemerkt worden.

De viering van het 75-jarig bestaan van de Verbroedering der 5de , 17de , 35ste en 55ste Linieregimenten.

Op vrijdag 4 oktober 2013 werd het 75-jarig bestaan van de Verbroedering der 5de , 17de , 35ste en 55ste Linieregimenten feestelijk herdacht.
Voor deze gelegenheid werkte een ploeg olv kolonel stafbrevethouder Peter De Vliegher een programma uit dat zowel in Antwerpen als in Burcht doorging.
Een tweehonderdtal aanwezigen, voor het merendeel oudgedienden, volgden in het stadspark van Antwerpen de burgerlijk-militaire herdenking met een plechtigheid aan het monument dat vroeger het ereplein van de Sint-Joriskazerne sierde.
Zowel burgerlijke als militaire overheden legden bloemen neer, ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de voornoemde regimenten, terwijl een Last Post zorgde voor een ingetogen moment. Na deze respectvolle ogenblikken defileerde het gewapend detachement van het regiment Bvr-5Linie, met hun vaandel, ter afsluiting van deze herdenkingsplechtigheid. Op het stadhuis van Antwerpen
werden alle genodigden onthaald op een receptie waarbij de schepen van het district Antwerpen, de Heer Paul Cordy, een stuk nostalgie vermengde met een hartelijke woord van welkom.Van 1830 tot 1940 was Antwerpen immers bijna ononderbroken de garnizoensstad van het 5 Linieregiment. Ook de voorzitter van de Koninklijke Vereniging 5 Linieregiment, Pierre Peeters, en de voorzitter van de Verbroedering, Louis Leysen, richtten zich tot de talrijk aanwezige oudgedienden en echtgenotes.
De voorzitter van de Verbroedering werd bij deze gelegenheid met een passende eremedaille bedankt. Het 75-jarig bestaan van de Verbroedering der 5de , 17de , 35ste en 55ste Linieregimenten werd op deze wijze feestelijk en waardig afgesloten. Op 12 april 2014 overleed Louis Leysen, waardoor de Verbroedering zonder voorzitter kwam te zitten. De Afdeling Koninklijke Verbroedering  heeft op haar vergadering van 13 augustus 2014 beslist om Hugo Peeters als voorzitter voor te stellen.
De Raad van Bestuur van De Koninklijke Vereniging 5 Linie van 20 augustus 2014 verwelkomt Hugo Peeters als voorzitter van de Afdeling Koninklijke Verbroedering der 5 – 17 – 35 en 35 Linie Regiment 40-45.

De voorzitter Hugo Peeters is bereikbaar per mail op: alf.hug@outlook.com  Het briefwisselingsadres is : Boerendijk 81 te 2180 EKEREN  Telefoon; 03-5426541 .Top