pagina vereniging statuten
Koninklijke vereniging 5Linie Regiment vzw
Druk F11 voor gehele scherm !

Statuten

Gewijzigde statuten 2013 - Ontslag en benoeming

De Algemene Vergadering van 26 april 2013, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL – DUUR
Artikel 1

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende verenigingen zonder winstoogmerk en zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, hierna genoemd de vzw-wet en door de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen.
De vereniging draagt de naam: “Koninklijke Vereniging van het Vijfde Linie Regiment VZW”.

Artikel 2

De zetel van de vereniging is gevestigd te “Kamp Kwartier Luitenant-generaal PIRON”, 3970 Leopoldsburg en ressorteert onder het gerechtelijke arrondissement Hasselt.
Hij kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutwijziging en beschreven in deze statuten.

Artikel 3

De vereniging stelt zich tot doel de sociale, culturele en militaire belangen van haar leden te behartigen, de tradities van het Vijfde Linie Regiment en van zijn ontdubbelingsRegimenten verder te zetten en hun gemeenschappelijk patrimonium te beheren en te vrijwaren.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen; zij mag ondermeer haar tussenkomst verlenen en tussenkomst nemen in alle soortgelijke activiteiten. De vereniging kan periodieke vergaderingen inrichten alsook feesten, conferenties en gemeenschappelijke reizen; zij kan een informatieblad uitgeven en alle mogelijke organen in het leven roepen voor bijstand of nog andere doeleinden. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 4

De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: LEDEN
De vereniging heeft toegetreden en effectieve leden.
Artikel 5

Toegetreden leden:
Elke militair of dienstplichtige die tot het Vijfde Linie Regiment of tot Bevrijding - 5 Linie behoort of behoord heeft, evenals elk lid van de voormalige “Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945”, kan als toegetreden lid deel van de vereniging uitmaken. Worden ook als dusdanig aanvaard, de militairen van het actief- en reservekader of de op rust gestelde militairen van andere Korpsen, die, ofwel in dienst zijn geweest in het Vijfde Linie Regiment of in Bevrijding - 5 Linie, ofwel er een stage van minstens drie maanden hebben volbracht.
De echtgenoot of echtgenote van overleden leden kunnen eveneens als toegetreden lid deel van de vereniging uitmaken.
Elk kandidaat lid dient een verzoek om aanvaarding te richten aan de voorzitter van de vereniging en betuigt op deze wijze zijn instemming met het doel en de standregels van de vereniging. Het aanvaarden van de statuten houdt tevens de aanvaarding van het huishoudelijke reglement in.
De Raad van Bestuur beslist over het verzoek tot opname.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vereniging. Ze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering.
Het aantal toegetreden leden is onbeperkt.

Artikel 6

Effectieve leden: Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die reeds toegetreden lid is en die door de Algemene Vergadering als effectief lid wordt aanvaard en dit op voorstel van de Raad van Bestuur. Het verzoek om aanvaarding als effectief lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur.
Het aantal effectieve leden moet tenminste drie bedragen. Hun maximaal aantal is niet groter dan één vierde van het aantal toegetreden leden. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.


Artikel 7

De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden.

Artikel 8

Elk lid, toegetreden of effectief, heeft het recht om deel te nemen aan de verschillende activiteiten die georganiseerd worden door de vereniging.
Elk lid, toegetreden of effectief, heeft het recht om deel te nemen aan de verschillende activiteiten van zijn categorie, georganiseerd door vertegenwoordigers van zijn categorie, binnen de schoot van de vereniging. Elk lid, toegetreden of effectief, heeft het recht om geïnformeerd te worden via het tijdschrift “Het Vossenblad”, via de verschillende Infoflashen en nieuwsbrieven of via de informatie verspreid op de website van de vereniging: “www.vijfdelinie.be”.
Elk lid moet in het kader van de geest van het Regiment de naam en de faam van het 5 Linie hoog houden. De effectieve leden verplichten zich er toe om de goede werking van de vereniging te ondersteunen door deel te nemen aan de Algemene Vergaderingen, voor zoverre zij niet belet zijn door overmacht.
Elk effectief lid, dat zijn lidgeld voor het geldende kalenderjaar heeft betaald, heeft het recht om over de materie hernomen in Art 25 te stemmen. In geval van betwisting dient het lid zijn betaling te kunnen bewijzen.

Artikel 9

De verbintenis van elk toegetreden, of aldus beschouwd lid, met uitzondering van ereleden, is beperkt tot het bedrag van zijn bijdrage. Deze bijdrage wordt ieder jaar door de Algemene Vergadering vastgesteld op voorstel van de Raad van Bestuur.
De effectieve leden zijn tot geen andere bijdrage verplicht verschillend van deze van de toegetreden leden.

Artikel 10

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.

Artikel 11

De uitsluiting: Elk lid dat feiten vaststelt begaan door een lid, die in strijd zijn met de statutaire voorschriften kan deze, via een vertrouwelijk schrijven, aan de voorzitter melden, die hiervan de Raad van Bestuur op de hoogte stelt.
Het betrokken lid wordt door de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht van de feiten en het mogelijke gevolg tot uitsluiting.
Het betrokken lid wordt uitgenodigd door de Raad van Bestuur om zich te verantwoorden.
Indien de Raad van Bestuur meent het lid te moeten uitsluiten, worden de feiten aan de Algemene vergadering voorgelegd die ter zake beslist na de betrokkene gehoord te hebben. De beslissing, waartegen geen beroep mogelijk is, wordt schriftelijk aan de betrokkene verteld .

Artikel 12

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR
Artikel 13

De vereniging wordt geleid door een Raad van Bestuur gekozen uit de effectieve leden. Hun aantal wordt vastgelegd door de Algemene Vergadering en moet steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden van de Algemene Vergadering.

Artikel  14

Duur van het mandaat van de bestuurders:
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

Artikel 15:

Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders:
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal effectieve aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad.

Artikel 16:

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal effectieve aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad. De Raad van Bestuur oefent zijn mandaat als college uit, maar kan bepaalde bevoegdheden onder haar verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer gemachtigden. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten en heeft eveneens alle bevoegdheden die niet bij wet of door deze statuten aan de Algemene Vergadering worden toegekend en op voorwaarde dat zijn beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur benoemt zelf elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht.

Artikel 17
Bevoegdheden van de bestuurders:

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

Artikel 18

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de vice-voorzitter of de oudste van de aanwezige bestuurders.
Op aanvraag van de meerderheid van de aanwezige bestuursleden worden de stemmingen geheim gehouden. De stemming is steeds geheim wanneer er over personen dient gestemd te worden.

Artikel 19

Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten voorgelegd worden en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Artikel 20

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.

Artikel 21

Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 22

Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 3, 4“ lid, W.VZW: De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris, een schatbewaarder, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen. Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. Buiten deze verkozen bestuurders zijn de Korpscommandant, de Korpsadjudant en de Korpskorporaal van Bevrijding - 5 Linie, evenals de voorzitter de afdeling "Koninklijke Verbroedering der 5°17°- 35* en 55* Linieregimerrten 1940 1945” van ambtswege lid van de Raad van Bestuur. In de Raad van Bestuur moet ook minstens één vertegenwoordiger van de officieren, de onderofficieren, de beroepsvrijwilligers en de dienstplichtigen opgenomen zijn. De gewezen Korpscommandanten van het Vijfde Linie Regiment en van Bevrijding - 5 Linie hebben te allen tijde het recht de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen, voor zoverre zij niet behoren tot de Raad van Bestuur zelf hebben zij er een adviserende stem. De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden *op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur. •door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergetegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad. De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit. Voor alle administratieve verplichtingen hebben de voorzitter en/of de secretaris onbeperkte en afzonderlijke volmacht. Voor alle financiële verplichtingen hebben de voorzitter en/of de schatbewaarder onbeperkte en afzonderlijke volmacht tot een bedrag van 10.000 EUR. Boven dit bedrag is hun gezamenlijke handtekening of de gezamelijke handtekening van twee bestuurders verplicht.

Artikel 23:

Personen belast met het dagelijkse bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1 ° lid, W.VZW:
De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijkse bestuur kan geschieden:
• op vrijwillige basis door een lid van het dagelijkse bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur;
• door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijkse bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijkse bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24

De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of door de vice-voorzitter, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Een effectief lid kan zich echter door een ander effectief lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een effectief lid kan evenwel slechts één ander effectief lid vertegenwoordigen. Elk effectief lid beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering.
Niet effectieve leden hebben het recht de Algemene Vergaderingen bij te wonen; zij hebben er echter geen stemrecht.

Artikel 25

De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:


 1. het wijzigen van de statuten;
 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
 3. de benoeming van de controleurs van de boekhouding;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de controleurs van de boekhouding;
 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening;
 6. de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
 7. het bepalen van het bedrag van de jaarlijks bijdrage;
 8. de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging;
 9. de omzetting van de vereniging in een venootschap met een sociaal oogmerk;
 10. alle gevallen waarin deze statuten het ver eisen;
 11. het verkiezen van de voorzitter van de vereniging;
 12. het vastleggen van het aantal leden van bestuur;
 13. het goedkeuren van fusies;
Artikel 26

De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste één maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komende jaar.

Artikel 27

De Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Artikel 28

De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de vijftien werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

Artikel 29

De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief tenminste vijftien werkdagen voor de vergadering, ofwel ter kennis gebracht worden via het informatieblad van de vereniging indien zulk blad bestaat.

Artikel 30

De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de Raad van Bestuur overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.


Artikel 31

In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen van de effectieve leden. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of van diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.

Artikel 32
Statutenwijziging:

Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad.

Artikel 33

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

Artikel 34

Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een effectief lid. Bij uitsluiting van een effectief lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het effectieve lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

Artikel 35

Van elke Algemene Vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee effectieve leden van de Algemene Vergadering.

TITEL V: VERMOGEN EN PATRIMONIUM
Artikel 36

Het vermogen van de vereniging is samengesteld uit:


 1. bijdragen van de leden;
 2. de schenkingen, subsidies en legaten;
 3. alle andere inkomsten of opbrengsten allerhande.

Het vermogen kan goederen van allerhande omvatten, roerende zowel als onroerende, zonder nadere beperkingen dan deze die in de wet zijn voorzien. Het patrimonium omvat onder meer alle zaken met traditie- of herinneringswaarde (monumenten en gedenkplaten, glasramen en schilderijen, etsen, boeken, foto’s, bekers, zilverwerk, kristal, glaswerk, traditiekledijen evenals alle voorwerpen geschonken aan de vereniging). De vereniging heeft haar initieel patrimonium niet beperkend vastgelegd in inventarissen.
Het patrimonium van de “Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945”, is opgenomen in het bestaande patrimonium van de vereniging.


TITEL VI: REKENINGEN EN BEGROTINGEN
Artikel 37

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komende boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.


TITEL VII  : “AFDELING Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945”
Artikel 38

De “Afdeling Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945” is opgericht in de schoot van de “Vereniging van het Vijfde Linie Regiment” en maakt er integraal deel van uit; ze bestaat uit leden van de ontbonden “Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 – 1945”.
Naast de doeleinden en activiteiten beschreven in artikel 3, heeft zij als specifieke taak, in samenwerking met de vereniging, de tradities van de ontbonden “Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945” verder te zetten.
De leden van de afdeling zijn toegetreden leden van de vereniging en betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage als de andere toegetreden leden van de vereniging, verhoogd met het bedrag dat jaarlijks aan de VOV dient gestort te worden.

Artikel 39

De “Afdeling “Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945” kiest met eenvoudige meerderheid haar voorzitter voor een periode van 4 jaar aanvangend op het ogenblik van de oprichting van de afdeling.
De voorzitter van de “Afdeling Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945” is van ambtswege lid van de bestuursraad van de vereniging.

Artikel 40

Vermogen en patrimonium:
Het financiële vermogen van de ”Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945” wordt aan de vereniging overgedragen en geïntegreerd beheerd in de boekhouding van de vereniging. Deze middelen worden gereserveerd voor exclusief gebruik door de afdeling. Het gebruik ervan is onderhevig aan de goedkeuring door de bestuursraad van de vereniging.
Het patrimonium ingebracht door de “Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945” evenals hun Vaandel, blijft ter beschikking van de afdeling.

artikel 41

De vereniging neemt alle andere ondersteunende activiteiten over van de ontbonden “Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945” teneinde de goede werking van de afdeling te waarborgen.

Artikel 42

De afdeling “Koninklijke Verbroedering der 5° - 17° - 35° en 55° Linieregimenten 1940 - 1945” houdt op te bestaan wanneer het aantal leden van de afdeling minder dan drie bedraagt, of bij eenvoudige beslissing van de meerderheid der leden van de afdeling.

TITEL VIII: FUSIES
Artikel 43

De Algemene Vergadering kan beslissen de eigen vereniging te fusioneren met de gelijkaardige vereniging van Bevrijding - 5 Linie.
In onderhavig geval wordt aan de Algemene Vergadering een gedetailleerd verslag verstrekt met de redenen en modaliteiten van de voorgestelde fusie.

TITEL IX: ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 44

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de effectieve leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de effectieve leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid evenals de vereffeningvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan één of meerdere militaire liefdadigheidswerken of diensten die zich bekommeren om oud-militairen en hun gezinnen. Deze bestemming wordt aangeduid door de Algemene Vergadering, die met gewone meerderheid van stemmen beslist. De Algemene Vergadering beslist tevens met gewone meerderheid van stemmen over de bestemming van het patrimonium.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgische Staatsblad.

Artikel 45

Er geschiedt woonstkeuze ter zetel van de vereniging. Deze woonstkeuze bepaalt de rechterlijke bevoegdheid voor alle eventuele geschillen tussen de vereniging en derden.

Artikel 46

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 toepasselijk.

De Vliegher Peter
Voorzitter
Nolf Patrick
Secretaris

Tegelijk hierbij neergelegd Akte betreffende de Raad van Bestuur
Akte betreffende de personen, gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen

Top