De Koninklijke Verbroedering 1940 - 1945

 

Historiek van de Verbroedering der 5de – 17de – 35ste – 55ste Linie regimenten.

In januari 1938 nam Alphonse Coveliers het initiatief een vereniging op te richten met als doel alle militairen die na 11 november 1918 gediend hadden in het 5e of 17e Linie te hergroeperen .Deze vereniging was aangesloten bij de Confederatie der naoorlogse Verbroederingen, “ CONOV “

Buiten de stichtingsakte beschikken wij over geen enkel document dat het leven van deze Verbroedering illustreert .
Na de oorlogsjaren 1940-45, nam Charles Dewahlens terug de draad op met een publicatie van de eerste uitgave van de “ Piot “ in 1946 .
Nadat de bovengenoemde CONOV ondertussen ontbonden was, werden door Dhr Dewahlens en enkele medewerkers de statuten aangepast en gepubliceerd in het Belgische Staatsblad van 13 maart 1948 .
De vereniging koos als benaming voor hun vereniging ‘Verbroedering van de 5e – 17e – 35e – 55e  Linieregimenten’ en was aangesloten bij de nationale vereniging V.O.V. – U.F.A.C. 
De driemaandelijkse uitgaven van het ledenblad, de Piot,  getuigen van een bloeiend verenigingsleven in de naoorlogse jaren.

In 1988 werd aan de vereniging de machtiging verleend de titel “ Koninklijke “ in haar benaming te voeren.
Tot zijn overlijden in 2000 stond Charles Dewalhens steeds op het voorplan om de belangen van zijn wapenbroeders te behartigen.
Na zijn overlijden werd de fakkel overgenomen door Louis Leysen en enkele collega’s .
Ondertussen had het 5 Linie zijn garnizoensstad Soest verlaten en was teruggekeerd naar België om, in het kader van een herstructurering, samen te gaan met het Bataljon Bevrijding .
Om de naoorlogse militairen een thuishaven te bieden en het patrimonium veilig te stellen, werd in 1991 de ‘Vereniging 5 Linie vzw’ opgericht. Zodoende verkeerden we in een toestand waarin twee verenigingen met quasi dezelfde doelstellingen broederlijk naast elkaar leefden. Als gevolg van de gevorderde leeftijd van de oudstrijders 1940-’45, slonk het aantal leden van de Koninklijke Verbroedering der 5de – 17de – 35ste – 55ste Linieregimenten meer en meer. Nadat in 2008 het 70-jarig bestaan van de Koninklijke Verbroedering op luisterrijke wijze gevierd werd , werd toenadering gezocht tussen beide verenigingen, met het oog op een fusie, om de krachten te bundelen.
In mei 2009 werd de Koninklijke Verbroedering der 5de – 17de – 35ste – 55ste Linie statutair ontbonden en als “ Afdeling Koninklijke Verbroedering 5 Linie “ in de “ Vereniging 5 Linie “ opgenomen .
Met het protocolakkoord , ondertekend door beide voorzitters, ter gelegenheid van de Algemene Vergadering 2009 te Oudenaarde, werd aan deze toestand een definitief karakter gegeven.
Tussen 1946 en 2009 werden in de “ Piot “ onafgebroken de activiteiten van de Koninlijke. Verbroedering opgenomen en vastgelegd. Dit geschiedt, sinds de fusie, in het Vossenblad, het ledenblad van  de ‘Vereniging 5 Linie’.

De vaandeldrager van de Afdeling Koninklijke Verbroedering 5 Linie zal bij heel wat herdenkingsplechtigheden opgemerkt worden.

 


  De viering van het 75-jarig bestaan van de Verbroedering der 5de – 17de – 35ste en 55ste Linieregimenten.

Op vrijdag 4 oktober 2013 werd het 75-jarig bestaan van de Verbroedering der 5de – 17de – 35ste en 55ste Linieregimenten feestelijk herdacht.
Voor deze gelegenheid werkte een ploeg olv kolonel stafbrevethouder Peter De Vliegher een programma uit dat zowel in Antwerpen als in Burcht doorging.
Een tweehonderdtal aanwezigen, voor het merendeel oudgedienden, volgden in het stadspark van Antwerpen de burgerlijk-militaire herdenking met een plechtigheid aan het monument dat vroeger het ereplein van de Sint-Joriskazerne sierde.
Zowel burgerlijke als militaire overheden legden bloemen neer, ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de voornoemde regimenten, terwijl een Last Post zorgde voor een ingetogen moment. Na deze respectvolle ogenblikken defileerde het gewapend detachement van het regiment Bvr-5Linie, met hun vaandel, ter afsluiting van deze herdenkingsplechtigheid. Op het stadhuis van Antwerpen
werden alle genodigden onthaald op een receptie waarbij de schepen van het district Antwerpen, de Heer Paul Cordy, een stuk nostalgie vermengde met een hartelijke woord van welkom.Van 1830 tot 1940 was Antwerpen immers bijna ononderbroken de garnizoensstad van het 5 Linieregiment. Ook de voorzitter van de Koninklijke Vereniging 5 Linieregiment, Pierre Peeters, en de voorzitter van de Verbroedering, Louis Leysen, richtten zich tot de talrijk aanwezige oudgedienden en echtgenotes.
De voorzitter van de Verbroedering werd bij deze gelegenheid met een passende eremedaille bedankt. Het 75-jarig bestaan van de Verbroedering der 5de – 17de – 35ste en 55ste Linieregimenten werd op deze wijze feestelijk en waardig afgesloten.

Op 12 april 2014 overleed Louis Leysen, waardoor de Verbroedering zonder voorzitter kwam te zitten. De Afdeling Koninklijke Verbroedering  heeft op haar vergadering van 13 augustus 2014 beslist om Hugo Peeters als voorzitter voor te stellen.
De Raad van Bestuur van De Koninklijke Vereniging 5 Linie van 20 augustus 2014 verwelkomt Hugo Peeters als voorzitter van de Afdeling Koninklijke Verbroedering der 5 – 17 – 35 en 35 Linie Regiment 40-45.

De voorzitter Hugo Peeters is bereikbaar per mail op: alfhug@outlook.com  Het briefwisselingsadres is : Boerendijk 81 te 2180 EKEREN  Tefefoon; 03-5426541 .

Lidgeld VOV : Verbond der Oudstrijders Verbroederingen.

Na de ontbinding Koninlijke Verbroedering der 5e – 17e – 35e en 55e Linieregimenten als statutaire vereniging in mei 2009 , werd de “ Afdeling Kon. Verbroedering “ opgericht in de schoot van de Vereniging Vijfde Linie met als opdracht de tradities van de ontbonden Kon. Verbroedering verder te zetten ( statuten – Art 38) Gezien de Koninklijke Vereniging van het 5 Linie niet aangesloten is bij het Verbond der Oudstrijders Verbroederingen (VOV), wordt aan de leden die dit wensen de mogelijkheid geboden via de Afdeling Kon. Verbroedering aan te sluiten bij het VOV. Zij betalen hiervoor dezelfde jaarlijkse bijdrage als de andere leden, verhoogd met het bedrag dat jaarlijks aan het VOV dient gestort te worden. Deze bijdragen worden betaald aan de penningmeester van de Koninklijke Vereniging 5 Linie. De contacten met het VOV gebeuren via de Afdeling Kon. Verbroedering. De eerste uitnodiging voor betaling van beide lidgelden wordt jaarlijks opgenomen in het Vossenblad van de maand december. In het voorjaar (april – mei) wordt via een lezersbrief een herinnering verspreid voor het betalen van het jaarlijks lidgeld VOV.

 

Jaarlijkse herdenking in het stadspark van Antwerpen op 3 september 2016.

Door zijn ononderbroken aanwezigheid in Antwerpen van 1849 tot 1940 heeft het 5 Linieregiment steeds een nauwe band onderhouden met deze stad . Na WO II werd in 1945 aan ons Regiment een garnizoen toegewezen in de BSD . Door de oprichting van de Kon. Verbroedering in 1938 door Dhr Covliers , waarvan de band in 1946 opnieuw opgenomen werd door Dhr Charles Dewahlens , werd de vroegere continuïteit van onze aanwezigheid in het stadsbeeld opnieuw verzekerd . Door zijn toedoen heeft ons monument ook een defintieve standplaats gekregen in het stadspark van Antwerpen Na de opname van de Kon. Verbroedering in de grote Vereniging van het 5 Linie werd deze taak toevertrouwd aan de Afdeling Kon. Verbroedering onder de leiding van Hugo Peeters en zijn trouwe ploeg . Met als doel deze verbondenheid opnieuw in het daglicht te stellen , werd ons de toestemming verleend jaarlijks deel te nemen aan de plechtigheid van de herdenking van de bevrijding van de stad , georganiseerd het eerste weekend van de maand september . In dit kader werden op 3 september 2016 tijdens de centrale plechtigheid aan het monument van Koning Albert I , samen met de andere overheden , voor het 5 Linieregiment bloemen neergelegd door de voorzitter van onze Kon. Vereniging , Kol b.d. Peeters Pierre , de 2 Comd van het Bn Bvr/5Li en Dhr Hugo Peeters , voorzitter van de Afdeling 5 Linie . Aansluitend werd , met toestemmig van de stad , in eigen beheer een korte plechtigheid georganiseerd aan ons monument met bloemenhulde , Last Post en Brabançonne . Als afsluiter konden de aanwezigen in het groene kader van het stadspark genieten van een muzikale afsluiter met de prachtige mars van ons Regiment . Als beloning voor hun aanwezigheid werd aan alle aanwezige Vossen een glas aangeboden in een naburige instelling .
Raymond Havermans, Majoor op rust, 5 Linieregiment.

U kunt de filmbeelden bekijken die werden gemaakt door Philippe Van Hoecke en Marijke :
Klik op deze link : https://youtu.be/QF9XlAOZag0

Foto’s van René Pattyn :


 

Standbeeld 5 Linie - stadspark Antwerpen.

Vaandrig Philippe D - uniform 1830.

 

Verbroedering Vaandeldragers

 
   

 


 

 

 

 

 

Top