Vragen of voorstellen ? Neem contact op met het bestuur.

Alle oudgedienden van het 5 Linie en bezoekers aan deze website, mogen telkens zij dit nodig achten, contact opnemen met de ledenadministratie en/of het bestuur van onze vereniging.
U kunt dat middels een brief of per e-mail.

Niet per telefoon. Wij hebben geen permanent bezet bureel, geen permanentie per telefoon, maar uw brief of uw e-mailbericht zal binnen de kortst mogelijke termijn beantwoord worden.

         
 

1. Per briefwisseling zijn wij altijd bereikbaar op dit adres :

Koninklijke vereniging 5 Linieregiment vzw
Secretariaat BVR - 5 Linie
Kwartier Luitenant Generaal PIRON
3970 Leopoldsburg


2. Per e-mail. Alle mededelingen per e-mail worden zo snel mogelijk verder geleid naar onze voorzitter en/of het bevoegde bestuurslid. Vooral dringende sociale berichten (bijvoorbeeld: overlijden van een oudgediende) kunnen best via e-mail worden gemeld.
Stuur uw bericht naar dit e-mailadres:
5Linie@telenet.be

3.Nieuwe leden zijn het hele jaar door welkom. Het volstaat daarvoor oudgediende of sympathisant te zijn en het lidgeld te betalen. Dit lidgeld is het jaar nadien in januari te hernieuwen. Nieuwe leden krijgen vanuit de ledenadministratie de eerstvolgende uitnodiging en het ledenblad, per briefwisseling toegestuurd.

4. Het contact met Soest. Onze vereniging staat in nauw contact met de Internationale Garnizoensclub van Soest, afgekort : IGCS. Lees de pagina " IGCS " om alle bijzonderheden over deze club te vernemen.
Activiteiten ingericht door de "Anciens 5 Linie" waaraan u kan deelnemen, worden opgenomen in de Nieuwsbrief.
Om de vijf jaar organiseert onze vereniging een bezoek aan Soest en onze voormalige kazerne. U kunt dan nog eens tot aan de deur van uw 'logement' gaan kijken!

5. De Nieuwsbrief is een activiteitenkalender, maandelijks bijgewerkt door de webmaster. In de Nieuwsbrief staan alle activiteiten van de komende maanden, met vemelding van de plaats en de verantwoordelijke organisator. De hierin opgenomen activiteiten zijn niet altijd georganiseerd door de vereniging 5 Linie maar door individuele initiatiefnemers.
De Nieuwsbrief kan u maandelijks aanvragen, ga even kijken op de pagina "Nieuwsbrief".

6. Voorstellen van leden, die een activiteit willen organiseren, zullen meestal steun krijgen van het bestuur van onze vereniging. Het volstaat om dit initiatief te laten kennen in een brief aan het bestuur. Plan zorgvuldig en voorzie een tijdige aanpak van elk onderdeel van uw voorstel. Goede ideeën helpen wij graag mee organiseren.

7. .Het ledenblad : het "Vossenblad" verzorgt een uitgebreide reeks artikelen. Niet alleen de mededelingen van het bestuur, maar vanzelfsprekend ook artikels en bijdragen ingezonden door onze leden. U zal er de verslagen van onze activiteiten in terugvinden en een kalender met de toekomstige evenementen. Onze redacteur is zeer bekommerd over de inhoud en kwaliteit.

 

Alle bestuursleden zetten zich in om elk contact naar best vermogen te verzorgen.