Privacy beleid Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw.
De Koninklijke vereniging 5 Linieregiment vzw neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.
In dit document over ons Privacy Beleid lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van onze vereniging op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
De Koninklijke vereniging 5 Linieregiment vzw vervult de rol van verwerkingsverantwoordelijke.
Wij nemen uw gegevens op, verwerken die in eigen naam en voor eigen rekening.
Verwerkingsverantwoordelijke :
De verantwoordelijke voor de verwerking is Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw,
Kwartier Luitenant Generaal PIRON,
Secretariaat BVR - Linie
3970 Leopoldsburg
Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via een schrijven naar bovenstaand adres of via email naar: info@vijfdelinie.be Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Wanneer verzamelt en verwerkt Koninklijke Vereniging 5 Linieregiment vzw gegevens? Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u deelneemt aan een samenkomst of een informatievergadering bijwoont waarvoor u moet inschrijven. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen in het kader van onze activiteiten als vereniging van oudgedienden en leden van de Koninklijke Vereniging 5 Linieregiment.
Welke gegevens verzamelt en verwerkt Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw ? Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van een contact name zoals hierboven gestipuleerd meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoongegevens.
Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en/of formulieren invult. Bij het eventuele bezoek aan onze website worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.
Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw gegevens?
De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.
Voor alle leden oudgedienden sympathisanten en potentiele leden(prospecten) verwerken wij de gegevens voor doeleinden van direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze doelstelling uit te dragen. Aan potentiele leden en geïnteresseerden zullen wij bij een eerste contact uitdrukkelijk vragen om hen ook in de toekomst te mogen benaderen.
Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw ?
In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de relatie die wij met u hebben of hadden als gevolg van uw hoedanigheid van lidmaatschap van onze vereniging. De verwerking en het gebruik van uw gegevens als mede-ondersteund door onze vrijheid van informatieverstrekking. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt.
Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw .
In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.
Uw rechten :
De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.
U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door De Vereniging 5 Linie regiment VZW voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten die door De Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw georganiseerd worden of waaraan ze haar medewerking toekent, kan u dit melden via een bericht op het mail adres: info@vijfdelinie.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.
U kan steeds de gegevens die wij over u hebben, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via e-mail op het adres: info@vijfdelinie.be een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.
Wijzigingen :
De Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan de gebruikers worden gemeld.
20/09/2018 versie 001
Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw
Hieronder alle gegevens met betrekking tot de VZW
Adres:
Koninklijke vereniging 5Linieregiment vzw
Kwartier Luitenant Generaal PIRON,
Secretariaat BVR - Linie
3970 Leopoldsburg
email: info@vijfdelinie.be
Website: www.vijfdelinie.be
Telefoon: 0494 051847

 

 

 

 

Top